01.06.2023

Všeobecné obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku 

 

1. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim: Kedzo, s. r. o., so sídlom: Medzilaborecká 21, 821 01 Bratislava - Ružinov, IČO 47 442 140, DIČ: 2023890594, IČ DPH: SK2023890594, zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo 93010/B

Číslo účtu: IBAN: SK61 1100 0000 0029 2190 3246

Kontaktné údaje: tel: +421 919 066 704, mail: info@najsport.sk (ďalej len „predávajúci") a kupujúcim, ktorí uzatvárajú kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho - https://www.najsport.sk/. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

2. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby a pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa s výnimkou čl. 8 týchto všeobecných obchodných podmienok vzťahujú aj na kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, pričom zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. Pokiaľ sa ďalej v texte uvádza pojem spotrebiteľ, vzťahujú sa dotknuté ustanovenia aj na kupujúceho - nespotrebiteľa s výnimkou čl. 8 týchto všeobecných obchodných podmienok, namiesto ktorých sa vo vzťahu ku kupujúcemu uplatňuje právna úprava zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov obchodného práva.

3. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj (so sídlom v Bratislave)

 • Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27  
 • Odbor výkonu dozoru 
 • tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 fax. č. 02/58 27 21 70
 • e-mail: ba@soi.sk

4. Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností: Kedzo, s. r. o.

 • Viktora Tegelhoffa 4, 831 04 Bratislava - Ružinov
 • tel. č. +421 919 066 704
 • e-mail: info@najsport.sk

5. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“), subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa prvej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v ust. § 11 a nasl. zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Na riešenie sporov môže kupujúci–spotrebiteľ využiť platformu alternatívneho riešenia sporov na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

2. Predmet zmluvy

1. Predmetom kúpnej zmluvy sú len položky tovaru výslovne uvedené v kúpnej zmluve, resp. objednávke. Množstvo, rozmery, vlastnosti, ceny a ostatné údaje obsiahnuté na webových stránkach predávajúceho, katalógoch, prospektoch a iných jeho tlačovinách sú záväznými údajmi.

2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať:

 • tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,
 • tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky,
 • tovar vybavený slovenskými návodmi k obsluhe, použitiu, bezpečnostnými upozorneniami, záručnými listami a zoznamami pozáručných opravovní, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že sa tieto všeobecné obchodné podmienky budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.     

4. Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

3Storno objednávky

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktorý bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Nárok na náhradu škody (storno poplatok) môže byť vyčíslený do výšky obstarávacich nákladov tovaru.

2. Kupujúci berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a jeho konečnej cene sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov predávajúceho alebo výrobcu, resp. v dôsledku chyby v písaní vzniknutej pri správe katalógu internetového obchodu. V takom prípade predávajúci nie je viazaný ponukou katalógu internetového obchodu a vyhradzuje si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný kupujúci, kupujúci neodpovedá na e-maily, nesprávne uvedené údaje na webovej stránke predávajúceho, vrátane ceny tovaru, atď.), a to aj po akceptovaní objednávky predávajúcim podľa čl. 4 týchto všeobecných obchodných podmienok. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme emailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu, vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo emailové potvrdenie alebo potvrdenie prostredníctvom súkromnej správy predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky".

3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

4. Ceny tovaru uvedené na webovej stránke predávajúceho sú platné v okamihu objednania tovaru. Ceny uvedené v tlačenom cenníku predávajúceho sú platné do vydania nového cenníku.

5. Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal povinnosti ustanovené v platných právnych predpisoch SR,
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s produktom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (údaje o vlastnostiach tovaru, návody na montáž, obsluhu, použite, údržbu, bezpečnostné upozornenia v slovenskom jazyku, formulár na odstúpenie od zmluvy, záručný list /ak je požadovaný spotrebiteľom, resp. ak predávajúci poskytne dlhšiu záručnú dobu ako je zákonná záručná doba/, doklad o kúpe produktu).

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

6. Práva a povinnosti kupujúceho

1. Spotrebiteľ: 

 • prevezme zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • potvrdí prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

2. Spotrebiteľ má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 7. Dodacie podmienky

1. Spôsoby dodania tovaru:

dodanie tovaru je možné nasledujúcim spôsobom:

 • doručovanie kuriérom,
 • osobný odber po telefonickom dohovore, na adrese prevádzky predávajúceho.

2. Platba za dopravu:

poštovné + balné spolu:

 • Kuriérskou službou PACKETA pri hodnote jednorázovej objednávky do 50,00 € vrátane: 2,50 €
 • Kuriérskou službou PACKETA pri hodnote jednorázovej objednávky nad 50,00 €: Zadarmo
 • Kuriérskou službou DPD pri hodnote jednorázovej objednávky do 50,00 € vrátane: 5,00 €
 • Kuriérskou službou DPD pri hodnote jednorázovej objednávky nad 50,00 €: Zadarmo
 • Kuriérskou službou 123 KURIÉR pri hodnote jednorázovej objednávky do 350,00 € vrátane: 10,00 € (táto doprava sa vzťahuje pre nadrozmerné balíky napr. bicykle, elektrobicykle)
 • Kuriérskou službou 123 KURIÉR pri hodnote jednorázovej objednávky nad 350,00 €: Zadarmo (táto doprava sa vzťahuje pre nadrozmerné balíky napr. bicykle, elektrobicykle)
 • Osobne, v čase otváracích hodín: Zadarmo

Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky. Viac informácií o doprave nájdete na stránke doprava a platby.

3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou:

 • v hotovosti, priamo kuriérovi, resp. doručovateľovi,
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,
 • online platbou, cez platobnú bránu TrustPay.

4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho IBAN: SK61 1100 0000 0029 2190 3246, VS: číslo objednávky.

5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady za objednanie a dodávku nezaplateného tovaru.

6. Náklady spojené s vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

7. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho v prípade platby prevodom na účet predávajúceho alebo uhradením kúpnej ceny kuriérovi, resp. doručovateľovi.

8. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny a prevzatia tovaru kupujúcim.

9. Doklad o kúpe vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom.

10. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

11. K cene tovaru je pripočítaná cena prepravy tovaru, tak ako je vyššie uvedené v odseku 2 tohto článku.

12. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

13. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa dodať do 30 dní od jej doručenia.

14. Kupujúci prevezme tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. 

15. Množstvo, rozmery a ostatné údaje o vlastnostiach tovarov obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú záväznými údajmi.

16. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci prevezme tovar osobne alebo zabezpečí, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpíše  protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

17. Kupujúci skontroluje zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, túto skutočnosť oznámi dopravcovi a za jeho prítomnosti skontroluje stav tovaru. Dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci.

V prípade, že je dodaný poškodený tovar, kupujúci uplatní u predávajúceho reklamáciu tovaru. Reklamačný formulár si môžete stiahnuť na tomto odkaze: (https://www.najsport.sk/buxus/docs/najsport-reklamacny-protokol-2024.pdf). Viac informácií o tom, ako postupovať nájdete na stránke reklamačného poriadku.

18. Ak predávajúci nesplní povinnosť dodať tovar alebo službu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru  bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona  o ochrane spotrebiteľa.

2. Ak predávajúci poskytol kupujúcemu informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predošlého odseku, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

3. Ak predávajúci neposkytol kupujúcemu informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa ani v dodatočnej lehote podľa predošlého odseku, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa prvého odseku tohto článku.

4. Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov  alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6. Odstúpenie od zmluvy kupujúci urobí písomnou formou. Do odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúci uvedie identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný predložiť, resp. zaslať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu a originálu dokladu o zaplatení.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a predloží, resp. zašle predávajúcemu tovar, ktorý mohol byť primerane použitý, nachádza sa v obale tovar nepoškodzujúcom a je úplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo v lehote 14 dní odo dňa prevzatia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

7. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa ust. § 10 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa.

8. Spotrebiteľ je prípadne povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa ust. § 10 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa ust. § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa.

 8.1 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy podľa článku 8 týchto všeobecných obchodných podmienok nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom na adrese: info@najsport.sk). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na adrese: Kedzo, s. r. o., Medzilaborecká 21, 821 01 Bratislava - Ružinov, IČO 47 442 140 alebo na tomto odkaze: (https://www.najsport.sk/buxus/docs/najsport-odstupenie-od-zmluvy-2024.pdf). Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám ak spolu s tovarom predložíte písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré ste vynaložili v súvislosti s objednaním tovaru. Uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

3. Informácie uvedené v tomto poučení tvoria súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

4. Spotrebiteľ odoslaním objednávky a stlačením tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“ výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

5. Predávajúci bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytuje spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči. Potvrdenie  obsahuje všetky informácie uvedené v ust. § 3 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa ak predávajúci neposkytol tieto informácie spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku.

6. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

8.2 Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

1. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

2. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy 

3. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8.3 Povinnosti a oprávnenia spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy

1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

2. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

3. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa ust. § 3 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa.

4. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa.

9. Zachovanie mlčanlivosti

Kupujúci je povinný bezpodmienečne zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho a ktoré môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne za obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov.

10. Záverečné ustanovenia 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme emailových správ.

4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledujúcich zákonov:

5. Zákon o ochrane spotrebiteľa 

6. Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,

7. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

8. Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník.

9. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

10. Predávajúci dodržiava kódex správania sa,  spotrebiteľ sa s nim môže oboznámiť cez emailovú požiadavku.

V Bratislave dňa 01.06.2023